Panel uživatele

Obchodní podmínky

Nakrmime.CZ

VOP spol. MediSev, s.r. o., pro nákup zboží v internetovém obchodě www.nakrmime.cz


I. - Základní ustanovení

Tyto všeobecné VOP (dále též VOP) spol. MediSev, s.r.o. se týkají internetového obchodu na adrese www.nakrmime.cz, který spol. provozuje a jsou v souladu s ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost MediSev, s.r.o., IČ:01585312, DIČ:CZ01585312 se sídlem, Hlavní 470, 330 26 Tlučná, zapsaná v obchodním rejstříku Městským Soudem v Plzni v oddílu C, pod spisovou značkou: 28553 a na straně kupujícího, případně objednatele, je další právnická nebo fyzická osoba, která může být i v postavení spotřebitele.
Dle ustanovení §419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí ustanoveními těchto VOP, dále pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ") a v případě, že je kupující spotřebitelem i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami MediSev, s.r.o. , reklamačním řádem a podmínkami dopravy, a s těmito bez výhrad souhlasí.


II. - Okamžik uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva na zboží nabízené na internetovém obchodě NAKRMIME.CZ vzniká v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání zboží, za toto se nepovažuje automatizovaný email nebo SMS shrnující objednávku kupujícího. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do sedmi pracovních dnů, vyrozumí o tom kupujícího s tím, že navrhne pozdější termín dodání zboží, případně alternativu zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany kupujícího. Vložení zboží do elektronického košíku a následné odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy adresovaný prodávajícímu.


III. - Náklady na uzavření smlouvy

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.


IV. - Cena zboží

Na stránkách internetového obchodu www.nakrmime.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, které vyplývají z aktuálního ceníku dopravy a poplatků za zvolenou platbu, které jsou účtovány ze strany třetích osob (banka, ppl-dobírka, apod) . V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami, které si může zákazník, ve formátu pdf. stáhnout do svého zařízení (naleznete v sekci „Reklamační řád/ke stažení" na www.nakrmime.cz), s celkovou cenou včetně DPH a dalšími poplatky.


V. - Odstoupení od smlouvy

V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku* (*prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky) a kupující je v postavení spotřebitele, má tento právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme zboží.
V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední dodávku zboží.
V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední položku nebo část zboží.
V případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme první dodávku zboží.
V ostatních případech je rozhodnou dobou pro běh lhůty doba, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávající spol. MediSev, s.r.o., IČO:01585312 provozovna NAKRMIME.CZ Na Sídlišti 688, 793 76 Zlaté Hory, www.nakrmime.cz, obchod@nakrmime.cz, mob. tel.: 773 582 329, formou jednoznačného prohlášení (např. doporučeného dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailu). Telefonické odstoupení od smlouvy nelze považovat za korektní právní akt, ale pouze jako „Reklamační řád/ ke stažení" na stránkách www.nakrmime.cz . Použití standardizovaného formuláře spol. MediSev, s.r.o. není podmínkou pro odstoupení od smlouvy.
Využije-li kupující svého práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle spol. MediSev, s.r.o., oznámení, že od smlouvy odstupuje.
V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí tomuto spol. MediSev, s.r.o., bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla informována o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený spol. MediSev, s.r.o.,). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak.
V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen podle ustanovení §1831 odst. 1 OZ zaslat nebo předat spol. MediSev, s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstoupil. V případě, že nepředá zboží, které obdržel, případně neprokáže jeho odeslání spol. MediSev, s.r.o., není tato povinna dle ustanovení §1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.
Zboží je kupující povinen zasílat na adresu NAKRMIME.CZ, Na Sídlišti 688, 793 76 Zlaté Hory. Zboží zde může kupující rovněž osobně předat v pracovní dny od 09:00 hodin do 16:00 hodin. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Podle ustanovení §1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Ustanovení §1837 OZ upravuje, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je tomu například v případě smluv:
1. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
2. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
3. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


VI. - Práva z vad dodaného zboží a záruční podmínky

Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího spol. MediSev, s.r.o., IČO:01585312 provozovna NAKRMIME.CZ Na Sídlišti 688, 793 76 Zlaté Hory, www.nakrmime.cz, obchod@nakrmime.cz, mob. tel.: 773 582 329. Záruční podmínky a způsob reklamace je podrobně upraven v reklamačním řádu spol. MediSev, s.r.o.. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních OZ.
Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
1. Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
2. Věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.

 

VII. - Dodací a přepravní podmínky

Dodací lhůta:

Zboží expedujeme v ochranné lhůtě do 3 až 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.
Dodání:
Vlastní doprava internetového obchodu Nakrmime.CZ - „Doprava Zlaté Hory" :

„Doprava Zlaté Hory" je vždy zdarma a vztahuje se k území města Zlaté Hory (PSČ 79376) , okolí cca. 5 Km od města Zlaté Hory.
Za každý další započatý kilometr, při překročení limitu vzdálenosti 5 km , je účtován poplatek 6Kč s DPH. O přesné ceně za dopravu budete předem informováni. Až po odsouhlasení celkové ceny za dopravu ze strany zákazníka je brána objednávka jako závazná.
O nejbližším možném termínu doručení zboží bude zákazník informován emailem/sms. Doručování probíhá v pracovní dny, přesný čas doručení není bohužel možné předem určit. Ohledně času doručení bude zákazník telefonicky kontaktován.

Není Vám jasné kolik Vás naše "Vlastní doprava" bude stát? Zašlete dotaz na kalkulaci dopravy na obchod@nakrmime.cz, nebo sms na 773582329 - obratem Vám odpovíme.

Zásilková služba PPL
Soukromý balík:
Přepravní společnost PPL doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Zboží vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení expedice objednávky.
Zboží je doručováno v pracovní dny 9:00-18:00, přesný výběr hodiny dodání není, bohužel, možný.
Nově jsou zásilky také doručovány i v sobotu v dopoledních hodinách.
Maximální možná hmotnost zásilky je 50kg. V případě, že zásilka bude vyšší hmotnosti, budete informováni o možnostech jiného doručení (př. Paletová přeprava PPL, DPD, Geis, apod.).
Cena přepravy:

ppl preprava

V případě zaslání zboží na dobírku je účtován ze strany PPL poplatek (doběrečné) ve výši 40 Kč.
Při zjištění porušeného ( zmuchlané kartonové krabice, naříznutí folie, apod. ...) obalu, či závady na zboží, je Kupující povinen neprodleně, a to do 3 dnů, nahlásit tuto skutečnost Prodávajícímu telefonicky na čísle: 773 582 329, nebo na email: obchod@nakrmime.cz. Po uplynutí 3 denní lhůty nebude možné nárokovat reklamaci u dopravce.
!Upozornění! Řidič PPL není povinen čekat na místě do doby, než si Kupující zásilku zkontroluje.
Doprava zdarma:
Na některé produkty poskytujeme dopravu zdarma. Doprava zdarma je zpřístupněna pouze u vybraných produktů, a je k nim přiřazena automaticky v košíku při dokončování objednávky.


VIII. - Použití a uplatňování Dárkových poukazů

Zákazník si může vybrat celkem ze tří barevných variant: modrá, starorůžová a s vánoční tématikou. Varianty jsou zobrazeny v galerii pod popisem produktu níže. Dárkové poukazy jsou doručovány zákazníkovy vždy zdarma. Možnost dopravy zdarma se automaticky zpřístupní v nákupním košíku. Každý dárkový poukaz obsahuje svůj jedinečný sedmimístný kód, který lze uplatnit při následujícím nákupu v internetovém obchodě www.nakrmime.cz tak, že zákazník vloží tento unikátní kód do políčka dárkový certifikát při dokončování objednávky. Příslušná hodnota dárkového certifikátu se automaticky odečte z celkové ceny objednávky. Nadbytečná částka hodnoty certifikátu se nevydává a neproplácí – tzn. celková cena za objednávky nemůže klesnout do záporných hodnot.
(Reprezentativní příklad: Zákazník vlastní dárkový poukaz v hodnotě 1000Kč, objedná zboží za 850kč, nechá si zásilku zaslat PPL na dobírku: + 90Kč (50Kč doručení + 40Kč dobírka), výsledná cena objednávky je tedy 940kč s DPH, nadbytečná částka činí 60Kč. Částka 60Kč se neproplácí zákazníkovi a propadá.)
Dárkový certifikát lze použít pouze jednou a to do posledního dne platnosti certifikátu, který je na dárkovém certifikátu jasně vyznačen. Dárkový certifikát je přenosný na třetí osobu. V případě zakoupení dárkového certifikátu v prosinci daného roku, je certifikát platný od 1.1. do 31.12. roku následujícího. Pokud je dárkový certifikát zakoupený zákazníkem v jakémkoliv jiném měsíci v roce než prosinci, je jeho platnost jeden rok od zakoupení (realizace objednávky v eshopu www.nakrmime.cz).

IX. - Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů / provozovatel internetového obchodu www.nakrmime.cz:
MediSev, s.r.o. , se sídlem: Hlavní 470, 33026 Tlučná, IČ: 01585312. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městským
Soudem v Plzni v oddílu C, pod spisovou značkou: 28553. Kontakt : info@medisev.cz

Získávání a použití Vašich osobních údajů

Abychom mohli Vaši objednávku pokud možno co nejlépe vyřídit, ukládáme a zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro vyřízení a doručení Vaší objednávky, které jste vyplnilI v objednávkovém formuláři (nákupním košíku), při registraci, nebo ve vašem osobním účtu po přihlášení na stránkách www.nakrmime.cz. Takto získané osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, emailový a telefonický kontakt, jsou u nás uloženy v redakčním systému FLOX 3, který provozuje a nám pronajímá společnost IRISOFT SYSTEMS, s.r.o. , se kterou máme řádně uzavřenou smlouvu v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) – o ochraně osobních údajů. Více informací v souvislosti se zpracováváním osobních údajů společností IRISOFT SYSTEMS, s.r.o. naleznete zde: https://www.byznysweb.cz/obchodni-podminky.

Shora uvedené Vaše osobní údaje zpracovávají dále pověření interní zaměstnanci správce – společnosti MediSev, s.r.o., která je zároveň provozovatelem internetového obchodu www.nakrmime.cz a jsou předávány, v rozsahu nezbytně nutném, za účelem doručení zboží, Vámi zvolené přepravní společnosti, která zajišťuje, u konkrétních objednávek/požadavků, doručení objednaného zboží na požadovanou adresu. V této souvislosti se jedná o přepravní společnosti- PPL CZ s.r.o. - více informací o zpracování osobních údajů společností PPL CZ s.r.o. naleznete na tomto odkazu: https://www.ppl.cz/ftp/GDPR/PPL_OP_25052018.pdf a Česká pošta, s.p. - více informací o zpracování osobních údajů společností Česká pošta, s.p. naleznete na tomto odkazu: https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/ochrana-osobnich-udaju-gdpr

Při platbě prostřednictvím zabezpečené elektronické peněženky PayPal jsou údaje z Vaší platební karty poskytnuty pouze přímo společnosti PAYPAL (EUROPE) S.À.R.L. ET CIE, S.C.A. jako našemu partnerovi, který tyto transakce zpracovává. Více informací o zpracování osobních údajů společností PayPal naleznete na tomto odkazu: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full

Doručovatelským partnerům jsou předávány Vaše údaje jako je doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, telefonní číslo je předávané partnerům z důvodu, aby Vás doručovatel mohl informovat o přibližném čase doručení zásilky, případně aby jste se dohodli o změně doručení.

Ubezpečujeme Vás, že všechny partnerské a doručovatelské společnosti jednají a nakládají s Vašimi osobními údaji v souladu s evropským nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) – o ochraně osobních údajů.

V souvislosti s poskytováním služeb, jsme povinni o Vás – zákazníkovi, shromažďovat osobní údaje v rámci účetních dokladů o prodeji zboží a poskytnutých službách. Takto získané osobní údaje shromažďujeme v rozsahu nezbytném pro účely vedení účetnictví a daňové evidence, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Takto získané osobní údaje jsou archivovány po dobu 5 let – kterou nám ukládá platná legislativa.
Zpracovávané osobní údaje v souvislosti s agendou vystavených příjmových/výdajových a daňových dokladů za odebrané služby a prodej/ výkup zboží nejsou předávány do zahraničí.
Správce osobních údajů / provozovatel internetového obchodu www.nakrmime.cz:
MediSev, s.r.o. , se sídlem: Hlavní 470, 33026 Tlučná, IČ: 01585312. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městským
Soudem v Plzni v oddílu C, pod spisovou značkou: 28553. Kontakt : info@medisev.cz
K informacím máte přístup pouze Vy- zákazník, zaměstnanci správce a smluvní externí dodavatel účetních služeb, se kterým má správce řádně uzavřenou smlouvu, případně dodatek ke smlouvě stávající v takovém rozsahu, aby byl v souladu s evropským nařízením „GDPR".

Potvrzení věku

Podle evropského nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) – o ochraně osobních údajů, nám může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů osoba starší 16 let. V opačném případě jej musí udělit jeho zákonný zástupce. Při poskytování obchodu a služeb prostřednictvím internetového obchodu není tato možnost proveditelná. Tento souhlas je nezbytný k úspěšné realizaci nákupu zboží prostřednictvím našeho internetového obchodu. Z tohoto důvodu není umožněno nakupovat v našem internetovém obchodu osobám mladším 16 let a je vyžadováno potvrzení věku v objednávkovém formuláři.

Celé znění v souvislosti s ochranou osobních údajů a zabezpečením naleznete zde.

Poučení o Vašich právech

Jako dotčená osoba – zákazník/ návštěvník webové adresy www.nakrmime.cz, maté nárok na přístup k informacím o tom, jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno, zejména kdo má přístup k Vašim osobním údajům, k čemu slouží Vaše osobní údaje, jak s nimi dotyčné osoby nakládají, jak jsou zabezpečeny proti případnému zneužití a jestli jsou, nebo nejsou předávány třetím stranám a na základě jakého práva jsou shromažďovány, nebo předávány. Tyto informace Vám na vyžádání poskytneme písemnou formou, případné žádosti zasílejte na emailovou adresu obchod@nakrmime.cz. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel /zprostředkovatel obchodu a služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním/zprostředkováním obchodu a služeb, které Vám poskytujeme. Jako zákazník můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).


X. - Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi spol. MediSev, s.r.o., jako prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.nakrmime.cz od 01.01.2014 a ruší předchozí znění VOP. Spol. MediSev, s.r.o., si vyhrazuje právo tyto VOP změnit, kdy případnou změnu vyhlásí na internetových stránkách www.nakrmime.
VOP platné od 1.1.2014
Aktualizace k 24.5.2018

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení